Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin
z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych

Akronim Projektu: EKOHEMPKON   Nr Projektu: LIFE11 ENV/PL/445

Na terenach, na których prowadzony jest projekt, również w tym roku po okresie zimowym utworzyły się zastoiska wodne. Liczba zastoisk jest wyraźnie mniejsza w stosunku do roku ubiegłego. Na jednym z rekultywowanych pól oznaczonym jako p.m. po okresie zimowym pojawiła się niewielka ilość kamieni, które przed rozpoczęciem zabiegów agrotechnicznych należało usunąć. Na polu II (p.d.) problemu z pojawiającymi się kamieniami nie zaobserwowano.

lutyluty

Tereny rekultywowane - luty 2015 rok.

luty

Tereny rekultywowane – zastoiska wodne po okresie zimowym.

 

W kwietniu wysiano nawozy zgodnie z planem nawożenia w bieżącym roku realizacji projektu.

Zastosowano nawożenie: azotem (N) w ilości pod konopie 150 kg N/ha, pod lucernę nie stosowano nawożenia azotem. Nawożenie fosforem (P2O5) - takie samo pod konopie i  lucernę w ilości 150 kg P2O5/ha oraz nawożenie potasem (K), takie samo pod konopie i lucernę w ilości 215 kg K/ha.

Na tak przygotowanym terenie wysiano nasion konopi odmiany Białobrzeskie (podobnie jak w poprzednich latach) w ilości 40 kg nasion/ha.

W zakresie promocji zorganizowano warsztaty dla uczniów poznańskiego Zespołu Szkół nr 5.

kwieicen

W dniu 14.04. w Warszawie odbyły się Dni Informacyjne Projektów Life+ zorganizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na imprezie w formie stoiska promowany był realizowany przez Instytut projekt.

Projekt w formie wygłoszonego referatu pt. „Rolnicza rekultywacja terenów pogórniczych węgla brunatnego za pomocą uprawy konopi włóknistych i lucerny siewnej - kontynuacja realizacji projektu” promowany był na XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu “Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja”, która odbyła się w dniach 15-18 kwietnia 2015 w Kołobrzegu. Na w/w konferencji przedstawiono również film promujący realizowany projekt.

kwieicen

W kwietniu podpisano również umowę o współpracy pomiędzy Instytutem a  wykonawcą projektu LIFE LIFE ReSoil - Demonstration of innovative soil washing technology for removal of toxic metals from highly contaminated garden soil, ReSoil, LIFE12 ENV/SI/000969 ze Słowenii.

W maju przeprowadzono lustrację terenów rekultywowanych.

majmaj

Teren rekultywowany po przeprowadzonych zabiegach związanych z siewem konopi.

maj

Wschody konopi na terenach rekultywowanych.

 

Założone zostały stanowiska obserwacyjne związane z badaniem systemu korzeniowego. Na dwóch polach w wyznaczonych miejscach wkopane zostały tuby, w których umieszczana będzie sonda monitorująca rozwój systemu korzeniowego roślin wykorzystywanych w prowadzonej rekultywacji.

maj

maj

Pola rekultywowane z  wyznaczonymi stanowiskami badawczymi, na których zostały wkopane tuby do obserwacji rozwoju systemu korzeniowego.

 

Jednocześnie kontynuowane są prace związane z obserwacją populacji ptaków bytujących na terenach rekultywowanych.

W maju br. zorganizowano seminarium dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kierunek rolnictwo. Na seminarium w formie wygłoszonych referatów promowano realizowany projekt

maj

 

Projekt promowano na Konferencji Alternatywne Wykorzystanie Surowców Pochodzenia Rolniczego, która zorganizowana została przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, w dniu 29 maja br. 

W czerwcu prowadzono lustrację terenów, na których realizowany jest projekt. Lustracja połączona była z obserwacją systemu korzeniowego roślin z terenów rekultywowanych. 

kon

 kon

 Konopie uprawiane na terenie rekultywowany – pierwsza połowa czerwca 2015.

luc

Lucerna uprawiana na terenach rekultywowanych – pierwsza połowa czerwca 2015.

ko

Korzenie konopi włóknistych – obserwacja pierwsza połowa czerwca 2015.

Kontynuowano prace związane z obserwacją populacji ptaków bytujących na terenach rekultywowanych.

W czerwcu przeprowadzono trzy kontrole na pięciu obszarach kontrolnych w celu oceny populacji ptaków na obszarach pokopalnianych KWB Konin. Nadal dominującym gatunkiem był skowronek (Alauda arvensis). Stwierdzono go na wszystkich obszarach kontrolnych z najwyższą liczebnością na polu doświadczalnym w Stefanowie. Ponadto stwierdzono ponad 20 innych gatunków ptaków krajobrazu rolniczego, w tym trzy nie stwierdzone wcześniej gatunki: sieweczkę obrożną (Charadrius hiaticula), kląskawkę (Saxicola rubicola) i jarzębatkę (Sylvia nisoria).

19 czerwca w Instytucie odbyło się seminarium dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kierunek rolnictwo, na którym w formie wygłoszonych referatów promowano realizowany projekt.

W lipcu b.r. pobrano próby konopi celem przeprowadzenia pomiarów morfologicznych oraz wykonano obrazowanie systemu korzeniowego konopi wykorzystywanych w rekultywacji.

kon

Konopie uprawiane na terenach rekultywowanych – I połowa lipca 2015 rok.

 luc

Lucerna – tereny rekultywowane I połowa lipca 2015 rok.

k

System korzeniowy konopi uprawianych na terenach rekultywowanych – I połowa lipca br.

Pomiary morfologiczne konopi:

 tab

Wykonano pierwszy w br. pokos lucerny, określając jednocześnie jej wydajność. Wydajność lucerny na polu p.d. oraz polu p.m. wynosiła ok. 5 ton/ha s.m.

Pomiary morfologiczne konopi:

pomiary

System korzeniowy konopi uprawianych na terenach rekultywowanych – II połowa sierpnia br.

korz

 korz

 

Obserwacje populacji ptaków na polach doświadczalnych i powierzchniach referencyjnych przeprowadzono w dniach 21 i 24 sierpnia. Najistotniejszą obserwacją w stosunku do wykonanych w poprzednich terminach była „cisza” na polach. Nie stwierdzono śpiewu ptaków, co oznacza, że okres lęgowy definitywnie dobiegł końca. Pewnych gatunków nie udało się już potwierdzić, chociaż podczas poprzedniej obserwacji (lipiec) występowały one dość licznie – m.in. pokląskwy, kląskawki, ciernówki. Natomiast na polach, w większej liczbie pojawiły się gatunki szukające pożywienia w konopiach (dojrzewających nasion). Wśród nich były mazurki, makolągwy i dzwońce.

We wrześniu prowadzono lustrację terenów rekultywowanych, w trakcie której pobrano próby konopi celem określenia ilości biomasy oraz wykonano obrazowanie systemu korzeniowego konopi wykorzystywanych w rekultywacji. 

 

 konkon

 

Konopie uprawiane na terenach rekultywowanych – wrzesień 2015 rok.

lucluc

Lucerna uprawiane na terenach rekultywowanych – wrzesień 2015 rok.

koko

System korzeniowy konopi włóknistych – obserwacja wrzesień 2015.

Wydajność biomasy konopi uprawianych na terenach rekultywowanych:

 tab

We wrześniu prowadzono również obserwację populacji ptaków bytujących na polach doświadczalnych i powierzchniach referencyjnych.

Projekt promowano na III Dniach Konopi, które odbyły się 11 – 13 września br. w Kurozwękach oraz na Spotkaniu Przedstawicieli Instytucji Naukowych z pracownikami Ośrodków Doradztwa Rolniczego, które odbyło się 23 – 24 września br. w Paprotnie koło Warszawy.

W październiku br. skoszono konopie uprawiane na terenach rekultywowanych. Koszenie podobnie jak w latach ubiegłych prowadzone było podczepianą do ciągnika kosiarką wyposażoną w trzy listwy tnące, które przecinały łodygę konopi w trzech miejscach.

Po ścięciu wykonano bronowanie ścierniska broną talerzową a następnie biomasę konopi przyorano.

Prowadzono promocję projektu na IX Międzynarodowej Konferencji „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”, która odbyła się w Chorzowie w dniach 6 – 8 października br. Promocję prowadzono w formie wygłoszonego referatu pt. Przywrócenie wartości rolniczej terenów zdegradowanych przemysłowo poprzez uprawę konopi włóknistych.

Projekt promowano na XVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Technicznej z cyklu Nowoczesne Programy Ekologiczne. Konferencja odbyła się w dniach 21-23 października br. w Ustroniu, wygłoszono referat poświęcony zagadnieniom realizowanym w projekcie oraz odbył się pokaz filmu promującego temat.

W ramach targów Pol Eco System, które odbyły się w dniach 27-30 października br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zorganizowano stoisko wystawiennicze, na którym promowany był projekt.

poleko

Zorganizowano również seminarium pt. „Konopie włókniste – innowacja dla rekultywacji zdegradowanych terenów”. Seminarium odbyło się 28 października br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
W seminarium wzięli udział goście targowi, studenci oraz zaproszeni przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

polekopoleko

W listopadzie przyorano biomasę lucerny, przygotowując tereny rekultywowane do nadchodzącego okresu zimowego.

polepole