Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin
z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych

Akronim Projektu: EKOHEMPKON   Nr Projektu: LIFE11 ENV/PL/445

 

Rekultywacje terenów zdegradowanych na terenie gminy Kazimierz Biskupi prowadzona jest poprzez uprawę konopi włóknistych oraz lucerny. Konopie włókniste są roślinami o dużej ilości biomasy, która przyorywana przyczyni się do szybszego powrotu biologicznie czynnej warstwy gleby na terenach zdewastowanych.

Konopie włókniste są jedną z najstarszych roślin uprawnych. Charakteryzują się wyjątkowo dużą plastycznością biologiczną. Rosną w różnych warunkach geograficzno-klimatycznych. Są rośliną jednoroczną wydającą bardzo wysoki plon suchej masy. Łodygi charakteryzują się dużą wysokością dochodzącą do 3 – 4 metrów. Tworzą kształt rury z rdzeniem powietrznym w środku. Aby tak wysokie łodygi nie łamały się, natura wyposażyła konopie w zdolność wytwarzania długich mocnych włókien celulozowych tworzących w roślinie sztywną konstrukcję. Długie włókna nadają trwały kształt komórkom roślinnym. Otoczone są one hemicelulozą i ligniną, polimerami, które pełniąc funkcję krzyżulców kratownicy usztywniają i integrują całość. Dodatkowo struktury te są sklejone pektynami. Zawartość celulozy i substancji celulozopodobnych w suchej masie łodyg konopi wynosi 70-75%.

Rośliny te posiadają silny system korzeniowy typu palowego, wrastający w glebę prostopadle do głębokości 1,0 – 1,5 m.. Mocny system korzeniowy powoduje po jego obumarciu wytworzenie kanałów pionowych w zbitej warstwie iłów i glin. 

W prowadzonym projekcie zakłada się, że konopie po skoszeniu zostaną przyorane.

W projekcie obok konopi wykorzystana zostanie również  lucerna, która jako roślina motylkowa, jest zdolna do symbiozy z bakteriami brodawkowymi z rodzaju Rhizobium posiadającymi zdolność wiązania azotu cząsteczkowego. Związany azot służy roślinie gospodarza do syntezy białek. Oprócz tego znaczne ilości związków azotowych przedostają się z brodawek do gleby i służą jako źródło azotu innym roślinom rosnącym równocześnie lub też po nich w płodozmianie.

Połączenie w płodozmianie uprawy konopi dającej duży plon celulozy w skład której wchodzi węgiel, tlen i wodór z uprawą lucerny wytwarzającej dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi dużo azotu, stanowi swoisty kompozyt biologiczny, ułatwiający stosunkowo szybkie tworzenie próchnicy, co jest jednym z głównych celów prowadzonego projektu.

W realizowanym projekcie przewiduje się po rekultywacji terenów pokopalnianych utworzenie modelowego systemu obrazującego możliwości zarówno rekultywacji terenów zdegradowanych jak i pokazującego możliwość późniejszego wykorzystania terenów zrekultywowanych do uprawy roślin przemysłowych, wykorzystywanych do ekologicznej produkcji masy celulozowo – papierniczej, surowców budowlanych, materiałów kompozytowych oraz surowców energetycznych.

Realizacja projektu pozwoli przywrócić tereny zdegradowane rolnictwu, co wpłynie na rozwój gospodarstw i zwiększenie zatrudnienia w sektorze rolniczym dotkniętym strukturalnym bezrobociem. Wzrost dochodów ludności poprawi ich sytuację materialną co wpłynie na kondycję finansową całej gminy.

Szata roślinna poprzez poprawę klimatu podniesie walory zdrowotne społeczeństwa oraz uczyni bardziej atrakcyjnym turystycznie region, w którym zlokalizowany jest projekt.