Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin
z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych

Akronim Projektu: EKOHEMPKON   Nr Projektu: LIFE11 ENV/PL/445

Prezentacja wyników projektu:

Prezentacja wyników projektu w trakcie seminarium zorganizowanym dla studentów III roku kierunku Rolnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 07.05.2019 rok IWNiRZ Poznań.

 

Prezentacja wyników projektu na szkoleniu pt. „Konopie - alternatywne kierunki produkcji roślinnej”. Szkolenie adresowane do rolników odbyło się w dniu 28 lutego w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

 

Prezentacja wyników projektu na Seminarium szkoleniowym dla rolników oraz przedstawicieli Ośrodków Doradztwa Rolniczego z zakresu pozyskiwania tradycyjnych surowców włóknistych, przetwarzania roślin lnu i konopi oraz nowych kierunków zagospodarowania surowców włóknistych. Pałac Baborówko – Baborówko, 19.11.2018.

b

Organizacja Seminarium dot. rekultywacji terenów zdegradowanych przy wykorzystaniu konopi włóknistych. Seminarium odbyło się w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w dniu 31 października 2019 roku.

Program Seminarium:

  1. Możliwości uprawy konopi włóknistych dla różnych zastosowań, (dr Przemysław Baraniecki) 11:00- 12:00.
  2. Rolnicza rekultywacja terenów pokopalnianych z wykorzystaniem konopi włóknistych - wyniki projektu LIFE11ENV/PL/000445, (dr Jacek Kołodziej) 12:00-12:45.
  3. Kierunki wykorzystania konopi uprawianych na terenach zdegradowanych po kopalni węgla brunatnego, (Jerzy Mańkowski) 12:45-13:45.
  4. Prezentacja filmu "Rośliny na ratunek" zrealizowanego w ramach projektu LIFE11ENV/PL/000445 13:45-14:00.

 

W pierwszym roku trwałości projektu zrekultywowane stanowiska użytkowane były rolniczo.

W okresie wiosennym wykonano zabiegi:

Na polach wysiano kukurydzę (4 ha), pszenicę (2 ha) oraz dosiano nasiona lucerny (19 ha).

Zabiegi pod kukurydzą:

Zabiegi pod pszenicą:

 kk

 l

 

Zbiór pszenicy: sierpień 2019.

Zbiór kukurydzy: wrzesień 2019.

Plony:

Również w 2020 roku zdecydowano się na zasiew kukurydzy i pszenicy, dosiano również lucernę. W sezonie 2020 pszenicę uprawiano na 3 ha, kukurydzę na 7 ha. Na pozostałej powierzchni lucernę. Uprawy stanowiły łącznie 25 ha. Uzyskano plony pszenicy 3 tony z ha, kukurydzy 4 tony z ha oraz lucerny 4 tony suchej masy z 15 ha.

 life

W związku z trwałością projektu w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 prowadzono następujące działania mające na celu promocję zrealizowanego projektu:

W 2021 roku zrekultywowane grunty użytkowane były rolniczo. Przeprowadzono badania zasobności gleby w okresie trwałości projektu. Na obu stanowiskach zawartość mikro, makro elementów i próchnicy w glebie kształtuje się na stabilnym poziomie.  Pozwoliło to na użytkowanie rolnicze zrekultywowanych stanowisk. W roku 2021 na polach tych wysiano pszenicę i lucernę. Uzyskano plony na poziomie pszenica 4 tony/ha (wzrost plonowania w stosunku do roku poprzedniego gdzie uzyskano plon pszenicy na poziomie ok 3 tony/ha), lucerna 1,1 tony/ha (pierwszy rok uprawy po zmianowaniu).

 lif

 

W lipcu 2022 roku w stacji Chemiczno – Rolniczej  wykonano badania zasobności gleby. Wyniki potwierdzają rozpoczęcie procesu glebotwórczego i poprawę żyzności podłoża. Na obu zrekultywowanych stanowiskach zawartość mikro, makro elementów i próchnicy w glebie kształtuje się na stabilnym poziomie. Pozwoliło to na użytkowanie rolnicze zrekultywowanych stanowisk. W roku 2022 na tych polach wysiano pszenicę, kukurydzę i lucernę. Z 25 ha terenów zrekultywowanych uzyskano łącznie 15 ton pszenicy, 25 ton kukurydzy oraz 10 ton lucerny.